Deze website maakt gebruik van cookies

Mulcol International BV maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en je voorkeuren te onthouden. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief embedded content druk dan op Accepteren.

AVG CookieNoodzakelijk
AVG CookieVoorkeuren
AVG CookieStatistieken
Privacy Policy
Multiselector Multiselector

Algemene Voorwaarden

Download PDF

Mulcol International B.V. -Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden- Datum 01/03/2017 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden MULCOL INTERNATIONAL B.V., 1 maart 2017 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65334094

Artikel 1 Definities

- Algemene Voorwaarden: de hierna volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.
- Leverancier: Mulcol International B.V., alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel.
- Goederen/het geleverde: onder goederen/het geleverde wordt in deze voorwaarden verstaan brandwerende producten in de ruimste zin van het woord alsmede diensten die door Leverancier aan Afnemer worden geleverd.
- Overeenkomst: iedere tussen partijen schriftelijk overeengekomen afspraak ter zake de koop en levering van goederen of het verlenen van diensten door Leverancier, daaronder begrepen iedere aanvulling of wijziging daarop en alle rechtshandelingen, waaronder het door Leverancier aan Afnemer verstrekken van een offerte, ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst.
- Afnemer: iedere natuurlijke persoon, iedere contractuele vennootschapsvorm of iedere rechtspersoon die producten van Leverancier afneemt, of met wie de Leverancier een overeenkomst over koop en levering van de producten en/of diensten aangaat of met wie de Leverancier in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst met Leverancier.

Artikel 2 Algemene Bepalingen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle Overeenkomsten van koop die tussen Leverancier en Afnemer worden aangegaan, enkel voor zover Leverancier daarbij als verkoper van goederen of als dienstverlener optreedt.
2.2 Andere Algemene Voorwaarden, waaronder voorwaarden of bedingen van Afnemer, maken geen deel uit van de tussen Leverancier en Afnemer tot stand gekomen of tot stand te komen Overeenkomst en worden door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Bij het tot stand komen van een Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer maken deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uit van die Overeenkomst, tenzij Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk met toepassing van andere voorwaarden en/of bedingen heeft ingestemd.
2.4 De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden staan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet in de weg. Leverancier en Afnemer treden in overleg om nietige of vernietigde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zo veel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 3 Offertes

3.1 Alle door Leverancier gedane aanbiedingen, waaronder offertes, prijsopgaven en/of het tijdstip van de levering van goederen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Prijsaanbiedingen zijn exclusief BTW. Leverancier mag uitgaan van de juistheid van de door Afnemer verstrekte documenten en gegevens. Leverancier zal op basis van de verstrekte gegevens de offerte of prijsopgave baseren. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan of zal ontstaan als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-tijdige verstrekking van documenten en gegevens door Afnemer.
3.2 Een Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer komt tot stand nadat de door Leverancier verzonden orderbevestiging aan Afnemer is gezonden. Indien de orderbevestiging niet door Afnemer binnen 8 dagen schriftelijk wordt betwist, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
3.3 Informatie die is vermeld in de door Leverancier verstrekte catalogi, (technische) tekeningen, afbeeldingen, adviezen of anderszins aanvullende informatie binden Leverancier niet, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd door Leverancier.

Artikel 4 Prijzen

4.1 De door Leverancier vermelde en genoemde prijzen zijn in Euro’s. De door Leverancier vermelde en genoemde prijzen zijn exclusief alle directe en indirecte belastingen, verzekeringspremies, invoerrechten, accijnzen en transport- en vervoerskosten en komen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, voor rekening van Afnemer. Mulcol International B.V.
4.2 Indien bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de bestelling geldende prijzen conform jaarafspraken.

Artikel 5 BTW-registratienummer

5.1 Partijen zijn over en weer verplicht aan elkaar hun correcte BTW-registratienummer te verstrekken, alsmede terstond mededeling te doen in geval van enige wijziging.
5.2 Onverminderd overige opschortings- en andere rechten heeft Leverancier het recht om alle verdere leveringen op te schorten totdat Afnemer volledig aan de verplichtingen onder 5.1 heeft voldaan.

Artikel 6 Prijsverhogingen

6.1 Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na een offerte of na het totstandkomen van de Overeenkomst de kosten van grondstoffen of hulpmaterialen, een verhoging ondergaan.
6.2 Onder grondstoffen en hulpmaterialen worden in ieder geval verstaan: elektriciteit, goederen die Leverancier van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten en assurantiepremies.
6.3 Een prijsverhoging op grond van dit artikel van meer dan 5% geeft Afnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, tot uiterlijk twee weken nadat Leverancier Afnemer van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

Artikel 7 Levering/leveringstermijn

7.1 Vanaf leveringen ten bedrage van EUR 750,- of meer geschieden de levering van de goederen franco huis, waaronder Leverancier en Afnemer verstaan dat de goederen voor rekening van Leverancier zijn tot aan de losplaats van Afnemer, tenzij schriftelijk anders tussen Leverancier en Afnemer overeengekomen.
7.2 De levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
7.3 Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn en Afnemer moet zorgdragen voor voldoende laad- en losfaciliteiten.
7.4 Een enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn levert geen verzuim op aan de kant van Leverancier. Afnemer heeft de mogelijkheid te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden.
7.5 Leverancier heeft te allen tijde het recht om goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door haar gewenste vorm te ontvangen.
7.6 Leverancier is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en/of te factureren, tenzij schriftelijk anders tussen Leverancier en Afnemer is overeengekomen.

Artikel 8 Retourleveringen

8.1 Retourzendingen zijn alleen dan toegestaan indien Leverancier daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
8.2 Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen of verpakte goederen waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd kunnen nimmer geretourneerd worden.

Artikel 9 Reclames

9.1 Indien de door Leverancier geleverde goederen waarneembaar niet aan de Overeenkomst beantwoorden, is de Afnemer gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te vermelden op het bij ontvangst te tekenen document. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden binnen één werkdag nadat Afnemer deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren.
9.2 Bij gebreke van tijdige reclame verliest Afnemer zijn aanspraken jegens Leverancier en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien Afnemer in geval van tijdige reclame aantoont dat de gebreken op het moment van levering reeds bestonden is Leverancier slechts verplicht aan Afnemer een vervangende partij ter beschikking te stellen.
9.3 Naar eigen keuze van Leverancier kan Leverancier, in plaats van het ter beschikking stellen van een vervangende partij aan Afnemer het reeds voor de goederen betaalde bedrag terug betalen of crediteren.
9.4 Telefonische reclames dienen binnen de in 9.1 vermelde termijn schriftelijk te worden bevestigd. Mulcol International B.V.
9.5 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, samenstelling of verpakking van het product door de Afnemer of derden.

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn van 30 dagen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 Betaling dient zonder verrekening en in Nederlandse valuta plaats te vinden, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
10.3 Leverancier is gerechtigd op elk moment gehele vooruitbetaling van de koopprijs te verlangen, dan wel enige andere zekerheid, alvorens een aanvang te nemen of voort te gaan met de uitvoering van de Overeenkomst.
10.4 Eventuele geschillen tussen Leverancier en Afnemer over kwaliteit of uit andere hoofde door de Afnemer ingediende reclames, geven Afnemer niet het recht de betaling op te schorten.
10.5 In geval van niet tijdige betaling is Afnemer van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd en is hij gehouden tot vergoeding van alle door Leverancier ter inning van openstaande facturen te maken buitengerechtelijke kosten.
10.6 Leverancier bepaalt zelf op welke openstaande vordering enige betaling door Afnemer wordt toegerekend.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud/Risico

11.1 Direct na aflevering van de goederen door Leverancier aan Afnemer gaat het risico over op Afnemer.
11.2 Leverancier behoudt zich het recht voor om geleverde goederen terug te halen bij Afnemer tegen vervanging van een nieuwe partij goederen indien Leverancier dit nodig acht. Leverancier is in dit geval op geen enkele wijze schadeplichtig.
11.3 Alle door Leverancier geleverde goederen blijven eigendom van Leverancier, totdat Afnemer de volledige koopprijs, alsmede enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW heeft voldaan.
11.4 Afnemer verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van Leverancier een pandrecht te vestigen op de uit de verkoop van de door Leverancier geleverde goederen voortvloeiende vorderingen op derden.

Artikel 12 Zorgplicht

Afnemer behandelt de geleverde goederen steeds met de vereiste zorg en verricht geen handelingen waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de goederen, dan wel de reputatie van het merk/de merken van Leverancier zouden kunnen worden aangetast.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Iedere aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot het naar keuze van Leverancier leveren van vervangende goederen of het vergoeden van de factuurwaarde in het geval door Leverancier gebrekkige goederen zouden zijn geleverd.
13.2 Iedere aansprakelijkheid van Leverancier die verder strekt naar hetgeen is bepaald in artikel 13.1 is uitgesloten, behoudens:
a. indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier;
b. indien Leverancier aansprakelijk zou zijn op grond van de regeling inzake de productaansprakelijkheid kan Leverancier enkel aansprakelijk zijn jegens de ‘benadeelde’ als bedoeld in artikel 6:192 BW;
c. indien een aansprakelijkheidsverzekering van Leverancier de betreffende schade dekt, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot het bedrag waarop de betreffende verzekering in dat concrete geval aanspraak geeft.
13.3 In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 13.1 en 13.2 is iedere aansprakelijkheid van Leverancier volledig uitgesloten in het geval:
a. de gebrekkige goederen niet aan Leverancier ter beschikking zijn gesteld;
b. Afnemer of eventuele opvolgende gebruikers zich niet strikt hebben gehouden aan de veiligheidsvoorschriften van de betreffende goederen waardoor het niet meer mogelijk is de juistheid van de door Afnemer geuite klacht te onderzoeken;
13.4 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade c.q. bedrijfsschade, waaronder mede begrepen gevolgschade, omzetschade, winstderving en goodwillschade.
13.5 Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden ter zake schade die verband houdt met de door Leverancier geleverde goederen of anderszins met de tussen Afnemer en Leverancier gesloten Overeenkomst.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Indien Leverancier als gevolg van een haar niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat is te voldoen aan haar leveringsverplichting, dan is Leverancier gerechtigd om, zonder dat zij in gebreke is, aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de toestand van overmacht is beëindigd.
14.2 Mocht de overmacht langer dan 30 dagen duren, dan zijn zowel Leverancier als Afnemer gerechtigd, door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, de Overeenkomst eenzijdig voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
14.3 Als overmacht geldt iedere omstandigheid buiten de macht van Leverancier.

Artikel 15 Ontbinding

15.1 Leverancier is gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan Afnemer is verschuldigd de Overeenkomst en alle andere lopende Overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, in het geval:
a. Afnemer achterstallig is met betaling van de koopprijs of enig ander bedrag verschuldigd aan Leverancier;
b. Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard c.q. Afnemer in surséance van betaling verkeert, of op hem in privé de WSNP van toepassing wordt verklaard.
15.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst op de gronden als vermeld in artikel 15.1 wordt elke vordering die Leverancier op Afnemer heeft, terstond en in zijn geheel opeisbaar.
15.3 Indien een van de gevallen als vermeld in artikel 15.1 sub b zich voordoet, is Leverancier gerechtigd om zonder dat enige vergoeding aan Afnemer verschuldigd is, de Overeenkomst en alle andere lopende Overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomt eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te beëindigen.
15.4 Het bepaalde in dit artikel laat het recht van Leverancier op vergoeding van door haar geleden schade onverlet.

Artikel 16 Privacy

16.1 Indien de tussen partijen gesloten Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Leverancier passende technische en organisatorische maatregelen voor een veilige webomgeving.
16.2 Leverancier gaat vertrouwelijk om met de persoons- en adresgegevens van de Afnemer.

Artikel 17 Geschillen/Toepasselijk recht

17.1 Op alle met Leverancier gesloten Overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing, tenzij en voor zover tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij en voor zover tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

x

Hulp nodig?

Staat uw keuze er niet tussen? Of begrijpt u niet hoe u verder moet? Geen probleem, wij helpen u graag verder!

Neem contact op of bel de Klanten service
x

Download Mulcol App

Download de Mulcol Fire Protection App voor je Android telefoon of tablet

Download nu Annuleren

Download Mulcol App

Download de Mulcol Fire Protection App voor je iPhone of iPad

Download nu Annuleren